ADVANTAGE Aioi Systems provides ideas, technology, and support for logistics and manufacturing throughout the world.

ผลงานนำเสนอระบบการขนส่งกระจายสินค้า

บริษัทได้ทำการติดตั้งระบบการขนส่งกระจายสินค้าในวงการธุรกิจต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน จุดแข็งของพวกเราคือความสามารถในการนำเสนอที่ละเอียดรอบคอบจากประสบการณ์ และการช่วยเหลือสนับสนุนการใช้ระบบซึ่งรองรับรายการสินค้า วงการธุรกิจและวิธีการทำงาน

Product performance Light Modules 5,553,659 units Product performance Light Modules 5,553,659 units

การขยายธุรกิจในต่างประเทศของ AIOI ที่ประกอบด้วยบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องใน 4 ประเทศในโลก และบริษัทในเครือใน 1 ประเทศ

AIOI-SYSTEMS มีบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องใน 4 ประเทศคือ จีน สหรัฐอเมริกา อินเดียและสิงคโปร์ มีบริษัทในเครืออยู่ในประเทศสเปนและมีผลงานการติดตั้งระบบใน 72 ประเทศ ยินดีให้คำปรึกษากับทุกบริษัทที่กำลังขยายธุรกิจในต่างประเทศ

ขอเป็นคู่ค้าตลอดไปด้วยงานบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง

ด้วยการให้บริการช่วยเหลือที่สุภาพอบอุ่นและงานบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ทางบริษัทติดต่อคบค้ากับลูกค้าที่ติดตั้งระบบจึงยืนยาวอยู่ที่ 8.5 ปี ทางบริษัทจะพยายามยิ่ง ๆ ขึ้นไปเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอยากใช้ระบบที่ติดตั้งไว้ตลอดไป

10 years or more 30.6%, 5 to 9 years 40.8%, 2 to 4 years 25.2%, One year or less 3.4% 10 years or more 30.6%, 5 to 9 years 40.8%, 2 to 4 years 25.2%, One year or less 3.4%

AIOI-SYSTEMS สนับสนุนการขนส่งกระจายสินค้าทั่วโลกด้วยแกนหลัก 3 แกนคือ “Pick to Light Systems” “Smart Card” และ “Smart AI”

page top