Projection Picking System(PPS)

ระบบ Picking ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นตามชั้นหรือช่องจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะหลากหลาย ระบบนี้ติดตั้งฟังก์ชัน Poka-Yoke ป้องกันความผิดพลาด ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน Picking ในไลน์ประกอบของโรงงานหรือในศูนย์ขนส่งสินค้า สามารถนำไปใช้งานในสถานที่ที่ไม่สามารถติดตั้ง Light Modules ได้ด้วย

Special features

  • ติดตั้งเข้ากับชั้นวางสินค้าได้ทุกรูปแบบ
  • ติดตั้งฟังก์ชัน Poka-Yoke ป้องกันความผิดพลาด (ไม่สามารถปฏิบัติงานในลำดับต่อไปได้จนกว่าจะปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง)
  • ไม่จำเป็นต้องก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ประกอบด้วยอุปกรณ์เรียบง่าย สามารถติดตั้งและเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย)
  • สามารถสั่งการ Picking ได้หลายรูปแบบ เช่น ชื่อสินค้า จำนวนชิ้น รูปสินค้า วิดีโอ เสียง เป็นต้น
  • และยังสามารถปฏิบัติการร่วมกับอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่งที่หลากหลาย เช่น สายพาน